3-årsopgaven - musik

Husk de tre niveauer: beskrivelse analyse vurdering

Forslag til dispostion (nogle punkter kan evt. udelades eller slås sammen):

00. indholdsfortegnelse (tælles ikke med i det samlede sidetal)

0. et kort forord hvor du fortæller om notehenvisninger o.lign.

1. kort indledning + "problemformulering": hvad vil du undersøge, evt. hvorfor

2. (kan udelades eller gemmes til senere)
    gradvis indkredsning af det emne der skal analyseres
    (overordnet analyse på et mere beskrivende niveau):

    a. opdeling i forskellige bestanddele, fx noget typisk for komponisten eller
        for stilen/genren:
        1) element 1
        2) element 2
        3) (brug de sædvanlige analysemetoder, fx på melodik, rytmik, harmonik,
            klang, dynamik...)

    b. opstramning af denne del af opgaven på en sådan måde at du kan henvise til den
        når du går videre med de(t) værk(er) der skal analyseres i dybden.  Dette afsnit
        kan også indgå senere som en opstramning af analysen (se pkt. 4)

3. den egentlige analyse den der bedes om i opgaveformuleringen fordelt på de(t)
    i opgaven nævnte værk(er) (+ dem du evt. selv måtte ønske at tilføje ud fra din
    viden om noget typisk ved komponistens/gruppens/musikerens samlede
    produktion).  I denne analyse ligger opgavens tyngdepunkt (lav derfor særskilt
    disposition herfor). Husk at det drejer sig om at du kan vise at du kan analysere på
    egen hånd og vurdere kildemateriale hvis sådant foreligger (den sekundære
    litteratur)

4. sammenfatning/konklusion på analysen (evt. med henvisning til pkt. 2b)

5. sammenligning/vurdering af det analyserede:
    a) i forhold til komponistens/gruppens/musikerens øvrige produktion
    b) evt. i forhold til samtidens musikalske produktion (inden for samme stilart)
    c) evt. i forhold til eftertiden (men ikke til hele musikhistorien)

6. herefter evt. bilag

7. til sidst kommer din værk-/litteraturliste med forfatter, titel, forlag, trykkested og
    år.  Du kan evt. lave to lister, én med komponistens egne værker for sig (med
    angivelse af pladeselskab og udgivelsesår) og en anden med den sekundære
    litteratur

8. om noter: kan være fodnoter på hver side, eller samlet på særlig(e) side(r) efter
    analysen. Bilag, litteraturliste og noter samt evt. illustrationer tælles ikke med i
    de 15 sider.  Hvis du nummererer bøgerne i din litteraturliste, kan du nøjes med
    at henvise til dem som fx (4, p. 3-5) = boglistens nr. 4, siderne 3-5

9. skriv med halvanden linjeafstand og en margen på ca. 2,53 cm til hver side og
    samme afstand fra kanten i top og bund.  Husk at nummerere siderne (og kontrollér
    sidetallene i din oversigt over opgavens indhold)

10. når du citerer, skal det citerede rykkes ind og markeres som vist nedenfor:

               "Skriv med lidt mindre skrift og sæt det citerede i citationstegn,
                   Der skal helst være tale om mere end én linie før du skal rykke ind."
                   [efter citatet skrives hvilket værk det er taget fra, fx] (4, p. 3-5)

      herefter går du videre med almindelig skrift.  Dette gælder også for kortere
      nodecitater som du kan skrive på nodepapir og klistre ind i hovedteksten.
      Længere nodebilag sættes til sidst i opgaven.

11. specielt om analysen: lav evt. en opdeling af de elementer der undersøges på en
      måde der ligner denne opstilling, og undersøg dem hver for sig.  Husk at der skal
      være tale om analyse og ikke en "fortælling" dvs. at biografisk stof holdes på et
      minimum og tages kun med hvis det er nødvendigt eller relevant for analysen

12. skriv indledningen (om) til sidst så du kontrollerer at du ikke kom til at love noget
      som du ikke love noget du ikke har holdt

13. læg mærke til den måde hvorpå jeg har opstillet denne disposition
      (med underpunkter)

14. det er godt at vedlægge et bånd eller en CD med brudstykker af den musik du
      analyserer.  Hvis det ikke fylder for meget, vil det også være godt for dine
      bedømmere at kunne høre hele værket (i hvert fald hele numre/satser)

Januar 2001
Erik Møldrup