3-årsopgaven - engelsk

Husk de tre niveauer: beskrivelse – analyse – vurdering

Forslag til dispostion (nogle punkter kan evt. udelades eller slås sammen):

00. indholdsfortegnelse (tælles ikke med i det samlede sidetal)

0. et kort forord hvor du fortæller om notehenvisninger o.lign.

1. kort indledning + "problemformulering": hvad vil du undersøge, evt. hvorfor

2. (kan udelades eller gemmes til senere)
    gradvis indkredsning af det emne der skal analyseres –
    (overordnet analyse på et mere beskrivende niveau):

    a. opdeling i forskellige bestanddele, fx noget typisk for forfatteren eller for genren:
        1) element 1
        2) element 2…
        3) … (brug de sædvanlige analysemetoder: setting, characters, plot…)

    b. opstramning af denne del af opgaven på en sådan måde at du kan henvise til den
        når du går videre med de(t) værk(er) der skal analyseres i dybden.  Dette afsnit
        kan også indgå senere som en opstramning af analysen (se pkt. 4)

3. den egentlige analyse – den der bedes om i opgaveformuleringen – fordelt på de(t)
    i opgaven nævnte værk(er) (+ dem du evt. selv måtte ønske at tilføje ud fra din
    viden om noget typisk ved forfatterens samlede produktion).  I denne analyse ligger
    opgavens tyngdepunkt (lav derfor særskilt disposition herfor). Husk at det drejer
    sig om at du kan vise at du kan analysere på egen hånd og vurdere kildemateriale
    (den sekundære litteratur).

4. sammenfatning/konklusion på analysen (evt. med henvisning til pkt. 2b)

5. sammenligning/vurdering af det analyserede:
    a) i forhold til forfatterens øvrige produktion
    b) evt. i forhold til samtiden
    c) evt. i forhold til eftertiden (men ikke til hele litteraturhistorien)

6. herefter evt. bilag –

7. til sidst kommer din litteraturliste med forfatter, titel, forlag, trykkested og år.  Du
    kan evt. lave to lister, én med forfatterens egne værker for sig, og en anden med
    den sekundære litteratur

8. om noter: kan være fodnoter på hver side, eller samlet på særlig(e) side(r) efter
    analysen. Bilag, litteraturliste og noter samt evt. illustrationer tælles ikke med i
    de 15 sider.  Hvis du nummererer bøgerne i din litteraturliste, kan du nøjes med
    at henvise til dem som fx (4, p. 3-5) = boglistens nr. 4, siderne 3-5

9. skriv med halvanden linjeafstand og en margen på ca. 2,5–3 cm til hver side og
    samme afstand fra kanten i top og bund.  Husk at nummerere siderne (og kontrollér
    sidetallene i din oversigt over opgavens indhold)

10. når du citerer, skal det citerede rykkes ind og markeres som vist nedenfor:

               "Skriv med lidt mindre skrift og sæt det citerede i citationstegn,
                   Der skal helst være tale om mere end én linie før du skal rykke ind."
                   [efter citatet skrives hvilket værk det er taget fra, fx] (4, p. 3-5)

      herefter går du videre med almindelig skrift

11. specielt om analysen: lav evt. en opdeling af de elementer der undersøges på en
      måde der ligner denne opstilling, og undersøg dem hver for sig.  Husk at der skal
      være tale om analyse og ikke en "fortælling" dvs. at biografisk stof holdes på et
      minimum og tages kun med hvis det er nødvendigt eller relevant for analysen

12. skriv indledningen (om) til sidst så du kontrollerer at du ikke kom til at love noget
      som du ikke love noget du ikke har holdt

13. læg mærke til den måde hvorpå jeg har opstillet denne disposition
      (med underpunkter)
 

Januar 2001
Erik Møldrup